Regulamin Klubu Premium

Klub Premium

Niniejszy Regulamin definiuje warunki i określa zasady funkcjonowania Programu „Klub Premium” organizowanego przez Vastint Poland Sp. z o.o. W szczególności Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki Organizatora Programu oraz uczestniczących w nim osób. Regulamin dotyczy wszystkich inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez Vastint Poland Sp. z o.o.

Definicje:

ORGANIZATOR – Organizatorem Programu, prowadzonego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie jest Vastint Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000052642, NIP: 5213004622, REGON: 013211712, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 242 431 500, 00 zł.

PROGRAM LUB PROGRAM „KLUB PREMIUM” – program prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

UCZESTNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA – formularz zgłoszeniowy udostępniony przez Organizatora, który po wypełnieniu przez zainteresowaną osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Programu, stanowi wniosek o przyjęcie jej do Programu „Klub Premium” jako Uczestnika.

INWESTYCJA – wszystkie inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Organizatora.

NIERUCHOMOŚĆ – nieruchomość lokalowa (lokal mieszkalny lub niemieszkalny) wraz z prawami związanymi i dodatkowymi oferowana do sprzedaży przez Organizatora w ramach Inwestycji.


§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Programu określa zasady działania Programu, w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika w związku z jego udziałem w Programie oraz korzyści i przywileje, które wynikają z uczestnictwa w Programie. Postanowienia Regulaminu Programu mają zastosowanie wyłącznie do Uczestników Programu.
 2. Program skierowany jest do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które są zainteresowane zakupem Nieruchomości spośród dostępnych w ramach Inwestycji: lokali mieszkalnych oraz lokali usługowych w tym lokali biurowych.
 3. Program trwa od dnia 23 września 2019 r. przez czas nieokreślony.
 4. Program organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2

Zasady uczestnictwa w Programie

 1. Uczestnikiem Programu może być:
  1. Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz obywatelstwo polskie, która wypełniła Deklarację Zgłoszeniową poprzez stronę www.gdyniawaterfront.pl lub inne strony internetowe Inwestycji Organizatora lub stacjonarnie w siedzibie Organizatora, w biurach regionalnych Organizatora lub w punktach sprzedaży Nieruchomości.
  2. Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, która wypełniła Deklarację Zgłoszeniową poprzez stronę www.gdyniawaterfront.pl lub inne strony internetowe Inwestycji Organizatora stacjonarnie w siedzibie Organizatora, w biurach regionalnych Organizatora lub w punktach sprzedaży Nieruchomości.
  3. Inne podmioty, tj:
   1. osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
   2. osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
   3. nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w lit. 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych.
 2. Status Uczestnika zostaje nadany osobie przystępującej do Programu po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  1. zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Programu,
  2. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie i Deklaracji Zgłoszeniowej,
  3. wypełnieniu w sposób czytelny i kompletny oraz zgodny z prawdą Deklaracji Zgłoszeniowej, a następnie jej podpisanie,
  4. przesłaniu do Organizatora Deklaracji Zgłoszeniowej poprzez stronę www.gdyniawaterfront.pl lub inne strony internetowe Inwestycji Organizatora lub podpisaniu Deklaracji Zgłoszeniowej stacjonarnie w siedzibie Organizatora, w biurach regionalnych Organizatora lub w punktach sprzedaży Nieruchomości, a w przypadku podmiotu, o którym mowa w § 2 ust. 1.3 powyżej, wypełnienie i przesłanie otrzymanej przez Organizatora Deklaracji Zgłoszeniowej,
  5. uiszczeniu opłaty wpisowej w wysokości 400 PLN (słownie: czterysta złotych) lub 100 EUR (słownie: sto euro) zgodnie z §4 poniżej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Deklaracji Zgłoszeniowej, w tym umocowania reprezentantów potencjalnego Uczestnika niebędącego osobą fizyczną do działania w jego imieniu. W szczególności Organizator może żądać przedstawienia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz przedłożenia oryginału pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania danej osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
 4. Wypełnienie i złożenie Deklaracji Zgłoszeniowej przez Uczestnika jest tożsame z faktem, że zapoznał się z Regulaminem Programu oraz zgadza się na jego postanowienia.
 5. Momentem przystąpienia do Programu jest rejestracja Uczestnika w systemie informatycznym przez Organizatora po spełnieniu wszystkich wyżej wymienionych zasad.
 6. Uczestnik Programu otrzyma wiadomość e-mail na podany przez niego adres z potwierdzeniem jego rejestracji.
 7. W przypadku nie dokonania zakupu Nieruchomości przez Uczestnika Programu opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
 8. Opłata wpisowa jest uiszczana jednorazowo i gwarantuje członkostwo w Programie dla wszystkich Inwestycji realizowanych przez Organizatora, z zastrzeżeniem §2 ust. 17 Regulaminu.
 9. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne, jednak w momencie rezygnacji przez Uczestnika z dalszego uczestnictwa w Programie, opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
 10. Uczestnik Programu ma zagwarantowany udział w Programie na czas jego trwania, z zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 17 Regulaminu.
 11. Rezygnacja z dalszego uczestnictwa w Programie dokonywana jest poprzez przesłanie informacji o rezygnacji (wypowiedzeniu uczestnictwa) na adres e-mail: residential.poland@vastint.eu
 12. Organizator ma prawo odrzucić Deklarację Zgłoszeniową w terminie 1 miesiąca od dnia jej złożenia, w przypadku, gdy jest ona niekompletna, niepełna, nieczytelna, wypełniona nieprawidłowo, nieopatrzona podpisem umocowanej osoby.
 13. Deklaracja Zgłoszeniowa jest wypełniona nieprawidłowo w szczególności, gdy niedoszły Uczestnik wyraził chęć otrzymywania informacji o produktach/usługach drogą środków komunikacji elektronicznej wymienionych na Deklaracji Zgłoszeniowej bez jednoczesnego wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o charakterze reklamowym i handlowym.
 14. Odrzucenie Deklaracji Zgłoszeniowej nie zobowiązuje Organizatora do poinformowania osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która taką Deklarację Zgłoszeniową złożyła o jej odrzuceniu, ani o przyczynach takiego odrzucenia.
 15. W przypadku odrzucenia Deklaracji Zgłoszeniowej Organizator może jednak poinformować osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której Deklaracja Zgłoszeniowa do Programu została odrzucona o możliwości złożenia nowej, poprawnie uzupełnionej Deklaracji Zgłoszeniowej lub dokonania niezbędnych uzupełnień bądź poprawek w uprzednio złożonej Deklaracji Zgłoszeniowej.
 16. W przypadku braku akceptacji Deklaracji Zgłoszeniowej dana osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nie zostanie dopuszczona przez Organizatora do Programu z zastrzeżeniem, że Deklaracje Zgłoszeniowe do Programu ulegną archiwizacji i będą przechowywane jedynie dla celów dowodowych. Gdy dalsze ich przechowywanie stanie się całkowicie bezprzedmiotowe Organizator zapewni ich zniszczenie. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych przez Organizatora będzie prawnie uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 17. Organizator ma prawo wypowiedzieć uczestnictwo w Programie w każdej chwili bez podania przyczyny, jednakże dla skuteczności takiego wypowiedzenia konieczny jest zwrot opłaty wpisowej. Uczestnik na wezwanie Organizatora obowiązany jest wskazać rachunek bankowy do zwrotu opłaty wpisowej. W przypadku, gdy Uczestnik odmawia wskazania rachunku bankowego do zwrotu opłaty wpisowej, Organizator uprawniony jest do dokonania zwrotu opłaty wpisowej na rachunek bankowy z którego została pierwotnie uiszczona na rzecz Organizatora, a zwrot taki będzie uważany za skuteczny. Z dniem zaksięgowania zwrotu opłaty wpisowej na jednym z rachunków bankowych, o których mowa w zdaniach poprzedzających, uczestnictwo w Programie wygasa.


§ 3

Przywileje Uczestników Programu i Przedsprzedaż

 1. Uczestnik Programu otrzymuje:
  1. Zaproszenie do bezpłatnego udziału w wydarzeniach w formie bankietowej, organizowanych przez Organizatora, związanych z prezentacją oferty. Zaproszenia będą wysyłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany w Deklaracji Zgłoszeniowej bądź w formie fizycznej na adres pocztowy Uczestnika Programu.
  2. Możliwość dokonania rezerwacji Nieruchomości w trakcie spotkań indywidualnych, przed oficjalną datą rozpoczęcia sprzedaży danej Inwestycji. Na spotkaniach indywidualnych z Uczestnikami Programu zostanie dokonana prezentacja oferty i rezerwacja Nieruchomości.
  3. Uprawnienie do otrzymywania informacji o produktach i usługach Organizatora wysyłanych do Uczestnika na adres elektroniczny, jak również pocztą na adres wskazany do korespondencji.
 2. Kolejność ustalania dat indywidualnych spotkań na etapie rezerwacji z Uczestnikami Programu jest dokonywana po indywidualnym zapytaniu Uczestników Programu i dostępności wolnych terminów przedstawicieli Organizatora.


§ 4

Płatności

 1. Uczestnik Programu może dokonać wpłaty opłaty wpisowej w wysokości 400 PLN lub 100 EUR poprzez system płatności elektronicznych na stronie www.gdyniawaterfront.pl, na innych stronach internetowych Inwestycji Organizatora w zakładce „Klub Premium” lub w stacjonarnie w punkcie sprzedaży Nieruchomości. W przypadku podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1.3. powyżej, sposób płatności zostanie wskazany mailowo.
 2. Metody płatności elektronicznych dla dokonania opłaty wpisowej:
  • Przelew bankowy (Pay-by-link)
  • Szybkie przelewy
  • BLIK
  • Karty kredytowe Visa, MasterCard
  • Google Pay i Apple Pay
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Uczestnika kartą płatniczą, Organizator dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Uczestnika.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Auto Pay S.A.

Uczestnik Programu może dokonać wpłaty opłaty wpisowej w wysokości 400 PLN przelewem wykonanym za pośrednictwem poczty lub przelewem online na rachunek bankowy Organizatora o numerze PL 77 1600 1374 1843 3061 0000 0001

W przypadku podmiotu, o którym mowa w § 2 ust. 1.3 Uczestnik Programu może dokonać wpłaty opłaty wpisowej w wysokości 100 EUR przelewem wykonanym za pośrednictwem poczty lub przelewem online na rachunek bankowy Organizatora o numerze:
PL50 1600 1374 1843 3061 0000 0002
Kod SWIFT: PPABPLPK
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa


§ 5

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestnika podane w związku z uczestnictwem w Programie są przetwarzane przez Vastint Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa jako administratora danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”) w celach związanych z uczestnictwem w Programie oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, a także na podstawie zgody Uczestnika – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach:
  1. przekazywania informacji marketingowych, promocyjnych i ofert dotyczących inwestycji Organizatora w formie mailowej i telefonicznej na podstawie zgody Uczestnika, (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a. RODO);
  2. marketingu bezpośredniego produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. podjęcia działań na żądanie Uczestnika przed zawarciem umowy, jeżeli takie żądanie zostało przez Uczestnika wyrażone (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODOO;
  4. umówienia się z Uczestnikiem na spotkanie dotyczące świadczonych przez Organizatora usług i oferowanych produktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. analizy aktywności, które pozwoli na prezentowanie spersonalizowanych treści, na podstawie zgody Klienta, jeżeli taka zgoda została wyrażona (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  6. wykonania zawartej z Organizatorem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  7. wentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  8. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 2. Uczestnik Programu wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazane w formularzu rejestracyjnym adresy mailowe i numery telefonów. Wyrażenie takiej zgody jest warunkiem koniecznym przystąpienia Uczestnika do Programu.
 3. Uczestnik Programu wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji o charakterze marketingowym przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy i numer telefonu. Wyrażenie takiej zgody jest warunkiem koniecznym przystąpienia Uczestnika do Programu.
 4. Zgody, o których mowa w pkt. 2 – 3 powyżej, zostają udzielone poprzez zaznaczenie właściwego pola w Deklaracji Zgłoszeniowej w procesie rejestracji do Programu. Zgoda może być w każdym czasie odwołana. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem na adres mailowy residential.poland@vastint.eu. Odwołanie zgody, o której mowa w pkt 2 – 3 powyżej stanowi rezygnację z uczestnictwa w Programie.
 5. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przysługuje Uczestnikowi kontakt z administratorem danych pod adresem info.poland@vastint.eu, pod numerem telefonu 22 820 91 51 oraz korespondencyjnie pod adresem Vastint Poland sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika w Programie jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Programie. Brak podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Programie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Programu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane:
  1. w celu prowadzenia marketingu z wykorzystaniem poczty elektronicznej i numeru telefonu oraz na przetwarzanie danych oraz analizy aktywności, która pozwoli na prezentowanie spersonalizowanych treści – do czasu cofnięcia zgody, najpóźniej do momentu zakończenia sprzedaży Nieruchomości,
  2. w celu podjęcia działań na żądanie Uczestnika przed zawarciem umowy oraz umówienia z Uczestnikiem na spotkanie – przez czas podejmowania tych działań
  3. w związku z zawartą umową w celu jej realizacji oraz w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń nie dłużej, niż jest to niezbędne do upływu właściwego terminu przedawnienia roszczeń przewidzianego przepisami kodeksu cywilnego, tj. do 6 lat,
  4. w związku z koniecznością wywiązania się przez Administratora z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa – przez czas wskazany we właściwych przepisach.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
 11. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. studiom graficznym, dostawcom usług IT– przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z administratora poleceniami. Dane osobowe mogą być także przetwarzane przez upoważnione w tym zakresie osoby, takie jak pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz przekazywane organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim oraz podmiotom z grupy kapitałowej Organizatora – Interogo Holding AG.
 12. Dane osobowe mogą być przekazywane również do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, którzy znajdują się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Jeśli dane osobowe będą przekazywane poza EOG, Organizator wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić, że takie przekazywanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
 13. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Organizatora do potrzeb i zainteresowań Uczestnika oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Organizatorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.


§ 6

Zakończenie Programu i utrata statusu Uczestnika 

 1. Osoba może utracić status Uczestnika, gdy nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu lub podała nieprawdziwe dane w Deklaracji Zgłoszeniowej bądź w związku z wypowiedzeniem uczestnictwa przez Organizatora zgodnie z §2 ust. 17 niniejszego Regulaminu.
 2. Utrata statusu Uczestnika może nastąpić w szczególności wtedy, gdy:
  1. przywileje Uczestników Programu wykorzystują bądź usiłują wykorzystywać również inne osoby, niebędące Uczestnikami Programu;
  2. Organizator poweźmie wiadomość o tym, że osoba, która reprezentowała Uczestnika niebędącego osobą fizyczną w momencie przystąpienia do Programu, nie miała właściwego umocowania. W powyższej sytuacji Organizator może, według swojego wyboru, pozbawić Uczestnika jego statusu lub też skontaktować się z Uczestnikiem w celu potwierdzenia, czy pomimo zaistniałych okoliczności chce on pozostać w Programie. W wypadku woli pozostania w Programie, Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o przekazanie danych osobowych osoby umocowanej do reprezentowania Uczestnika dla celów udziału w Programie, jak również dowodu jej umocowania (np. kopia pełnomocnictwa, odpis z KRS).
 3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie bez ponoszenia jakichkolwiek z tym związanych kosztów. Rezygnacja może odbyć się poprzez przesłanie informacji o rezygnacji na adres e-mail: residential.poland@vastint.eu
 4. Z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia Uczestnika, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Organizator zaprzestaje wykonywania czynności w ramach Programu wobec Uczestnika. Organizator zastrzega jednak prawo przechowywania jego danych osobowych w celach dowodowych. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych przez Organizatora będzie prawnie uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie, za uprzednim zawiadomieniem, które będzie miało miejsce na minimum 14 dni przed planowanym zakończeniem Programu.
 6. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Organizator zobowiązuje się do opublikowania informacji o takim zawieszeniu na stronie internetowej www.gdyniawaterfront.pl.


§ 7

Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa w przypadku podania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika w Deklaracji Zgłoszeniowej. Każdy Uczestnik, aby móc skorzystać z Przywilejów opisanych w § 3 Regulaminu zobowiązany jest do aktualizowania swoich danych w przypadku ich zmiany za pośrednictwem przesyłania aktualnych danych na adres e-mail: residential.poland@vastint.eu. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.
 2. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których działania Organizator nie ma jakiegokolwiek wpływu.
 3. Jeżeli zajdzie wyjątkowa sytuacja niezależna od Organizatora, która znacznie utrudnia lub uniemożliwia Organizatorowi spełnienie zobowiązań Organizatora względem Uczestnika w stosunku do niniejszego Regulaminu, zobowiązania Organizatora zostaną zawieszone na czas trwania tej sytuacji. Po ustaleniu przyczyny, uniemożliwiającej Organizatorowi wywiązanie się ze swoich zobowiązań, Organizator dokona wszelkich starań w celu odtworzenia lub zagwarantowania praw, które byłyby przyznane, gdyby sytuacja nie zaszła.


§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania jednostronnie zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
 2. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Uczestnicy będą informowani poprzez wiadomość mailową na podany adres e-mail oraz taka zmiana będzie również ogłoszona na stronie internetowej www.gdyniawaterfront.pl lub innych stronach internetowych Inwestycji Organizatora.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu Uczestnik jest uprawniony do rezygnacji z uczestnictwa w Programie poprzez przesłanie wiadomości e-mail w terminie 14 dni od dnia, kiedy Organizator powiadomił Uczestnika o wprowadzeniu zmian do Regulaminu.
 4. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
 5. Niniejszy Regulamin Programu dostępny jest w siedzibie Organizatora, jego biurach terenowych oraz w biurach sprzedaży Organizatora, a także na stronie internetowej www.gdyniawaterfront.pl lub innych stronach internetowych projektów inwestycji mieszkaniowych Organizatora.
 6. Regulamin Programu obowiązuje od dnia 16 września 2019 r.
 7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.