Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, iż:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VASTINT POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), ul. Żwirki i Wigury 18A;
 2. W sprawach dotyczących bezpieczeństwa Pani/Pana danych mogą się Państwo kontaktować pod adresem mailowym: info.poland@vastint.eu oraz numerem telefonu: +48 22 820 91 51;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  b) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności w celach archiwizacji otrzymanej wiadomości oraz udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, a uczestniczące w wykonywaniu przez nas określonych czynności:
  i. dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
  ii. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, reklamowe, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
  b) podmioty z grupy kapitałowej INTEROGO;
  c) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej przez Panią/Pana zgody. W celu cofnięcia zgody należy skontaktować się z Administratorem danych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy info.poland@vastint.eu;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.