Gdynia Waterfront

www.vastint.eu/pl

Gdynia Waterfontwww.vastint.eu/pl


www.centrum.gdyniawaterfront.pl

Vastint Poland Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa, Polska

T: (+48) 22 820 91 51
F: (+48) 22 820 91 40
E: info.poland@vastint.eu

x

Potwierdź zgodę

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, iż:

1)        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VASTINT POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), ul. Żwirki i Wigury 18A;

2)        W sprawach dotyczących bezpieczeństwa Pani/Pana danych mogą się Państwo kontaktować pod adresem mailowym: info.poland@vastint.eu oraz numerem telefonu: +48 22 820 91 51;

3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a)     w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji oraz w celach z niej wynikających na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody,

b)     w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c)      do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności w celach archiwizacji otrzymanej wiadomości oraz udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO;

4)       odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)     podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, a uczestniczące w wykonywaniu  przez nas określonych czynności:

i.     dostawcy systemów informatycznych i usług IT;

ii.    podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, reklamowe, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,

b)     podmioty z grupy kapitałowej INTEROGO;

c)      organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;

5)     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6)     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej przez Panią/Pana zgody. W celu cofnięcia zgody należy skontaktować się z Administratorem danych.

7)     posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy info.poland@vastint.eu;

8)     ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)     podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie;

10)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.